Choď na obsah Choď na menu
 


O Vozárovo zlaté pero

31. 5. 2017

O Vozárovo zlaté pero

 

Hrachovo, 16.5.2017

Obec Hrachovo v Rimavskosobotskom okrese je rodiskom Sama Vozára (3.4.1823 – 5.12.1850), básnika, prekladateľa a národovca, autora unikátnej cyklickej skladby „Ukojenie tôní“ a politickej brožúry „Hlas od Tatier“. V Levoči sa Vozár dostal do prostredia národne uvedomelých študentov, ktorí sa už od roku 1832 pod vedením profesora Hlaváčka v študentskej slovanskej spoločnosti aktívne pripravovali na národnobuditeľskú prospešnú činnosť. Tu pracovali aj Ján Francisci,  Ján Kalinčiak, Peter Kellner,  Janko Kráľ a iní. 

 

Základná škola verná svojmu názvu po štúrovskom básnikovi Samovi Vozárovi  rozvíja štúrovské tradície a ich odkaz. Realizuje viacero národných regionálnych i vlastných projektov. Spolu s dobrým materiálnym a personálnym zabezpečením vytvára veľmi dobré podmienky žiakom pre ich výchovu a vzdelávanie. K významným projektom školy v spolupráci s Domom Matice slovenskej v Rimavskej Sobote patrí literárna súťaž vlastnej tvorby žiakov pod názvom „O Vozárovo zlaté pero“. V tomto roku sa konal už 18. ročník tejto súťaže. Z triednych kôl sa prebojovalo do súťaže až 30 detí.

Cenu Domu Matice slovenskej  v Rimavskej Sobote odovzdala Mgr. Ingrid Šulková súťažiacej Eme Krahulcovej za báseň Tajomstvo minulosti.

Pamätnú izbu Sama Vozára zriadili v roku 2000, kedy bol škole prepožičaný čestný názov. Okrem historickej dokumentácie a ukážok dobového nábytku a predmetov dennej potreby má vytvorené podmienky pre zabezpečenie vyučovania vyučovacích hodín slovenského jazyka, dejepisu, či občianskej náuky a etickej výchovy. Slúži tiež na rôzne voľnočasové aktivity pre žiakov, ktoré sú zamerané najmä na vlastnú literárnu tvorbu. V nej vrcholí aj súťaž „O Vozárovo zlaté pero“ a sú v nej uložené zborníky žiackych prác z jednotlivých ročníkov súťaže.

Niekoľko zaujímavostí o hrachovských školách...

Čo sa týka hrachovského školstva, musíme uviesť, že má bohatú históriu. V regióne Gemera a Malohontu vznik školstva v tejto obci možno datovať už od polovice 16. storočia. Učiteľmi v tomto období boli kňazi. V roku 1660 mala škola svojho učiteľa, čo je aj listinne podložené. Evanjelická škola spočiatku sídlila v drevenej budove až do roku 1829, potom bola postavená budova z váľkov, postupne dobudovaná až do roku 1911. Táto budova bola asanovaná v 80-tych rokoch minulého storočia. Vyučovacím jazykom bola slovenčina, len počas maďarizácie maďarčina. Evanjelická škola existovala do roku 1942. Postupne so zmenou štruktúry obyvateľstva z hľadiska vierovyznania narastala katolícka konfesia, čo si vyžiadalo okolo roku 1814 vznik katolíckej školy. Táto získala vlastnú budovu umiestnenú pod kostolom v roku 1894 a táto stojí dodnes aj keď už neslúži svojmu účelu.

V roku 1942 zlúčením katolíckej a evanjelickej školy vznikla ľudová škola, neskôr Národná škola v Hrachove. V školskom roku 1948/49 bola povereníctvom školstva, vied a umení zriadená Stredná škola v Hrachove, ktorá prešla zložitým vývojom, postupne menila názov i zriaďovateľa a na jej báze vznikla neskôr Základná deväťročná škola a neskôr Základná škola Hrachovo. Objekty bývalej Strednej školy v Hrachove boli postupne asanované, najmä pôvodná časť. Základná škola sa v roku 1988 presťahovala do nových objektov. 

Najväčšiu slávu priniesla Hrachovu škola pod názvom SCHOLA CASTELLANA RAHOVIENSIS známa v celom Uhorsku v 17. a 18. storočí ako Gymnázium pre chlapcov zo šľachtických rodín. Školu zriadil Gašpar Jánoky II. v rodinnom hradnom kaštieli v roku 1631. Pripravovala budúcich vicišpánov, stoličných zapisovateľov, sudcov, komisárov, senátorov, syndikusov a teológov. Zanikla pravdepodobne v druhej polovici 18. storočia. 

Do histórie hrachovského školstva sa významne zapísala aj Hospodynská škola, ktorú zriadil štát v roku 1923. Z nej neskôr vznikla Poľnohospodárska učňovská škola, neskôr Osobitná internátna škola až v roku 2005 zanikla ako školská inštitúcia.

V súčasnosti Základná škola s Materskou školou Sama Vozára má dve triedy v materskej škole a 9 tried základnej školy, z toho sú 4 triedy v ročníkoch 1 – 4 a na druhom stupni 5 tried. Súčasťou školy je školský klub detí žiakov. Areál školy je situovaný pri križovatke štátnych ciest Rimavská Sobota – Hnúšťa a Hrachovo – Poltár v peknom prírodnom prostredí. Škola má vybudovaný veľmi pekný a rozľahlý športový areál a oddychovú zónu. Má vlastnú telocvičňu. V tesnej blízkosti má zdravotné stredisko, objekt kultúrneho domu, obecného úradu a všetkých potrebných služieb. Na relax v čase prestávok slúži átrium. Má účelové priestory pre činnosť školského klubu. Súčasťou školy je školská kuchyňa a školská jedáleň, v ktorej sú poskytované okrem obedov aj desiaty pre žiakov.

 

Motto školy: „Čím dnes naplníme srdcia detí,

                tým ony zajtra naplnia svet.“

 

 

 

                                                                                     Mgr. Ingrid Šulková

                                                                        riaditeľka DMS Rimavská Sobota

 

 

Vyhodnotenie súťaže v písaní vlastnej tvorby O VOZÁROVO ZLATÉ PERO

 

POÉZIA

1. miesto                     Samuel Pupala                      Keby bolo v mojej moci

2. miesto                     Natália Bystrianska              ...bez názvu

3. miesto                     Simona Miháľová                Môj miláčik

3. miesto                     Radka Kašová                      Naša Cila

 

POÉZIA

1. miesto                     Natália Ramžová                  Objavené tajomstvo

2. miesto                     Dominik Gajdoš                   Strach v budove

2. miesto                     Ondrej Majling                     Oko

3. miesto                     Miroslav Vetrák                   Cliffo

 

Porota udelila aj Cenu sympatie najmladším súťažiacim – žiačkam druhého ročníka -  Eme Bálintovej a Kataríne Kederovej.

Riaditeľka Domu Matice slovenskej v Rimavskej Sobote Mgr. Ingrid Šulková udelila Cenu Matice slovenskej žiačke piatej triedy Eme Krahulcovej za báseň Tajomstvo minulosti.

Hlavnú cenu súťaže O Vozárovo zlaté pero tento rok porota udelila EME KRAHULCOVEJ.

 

Náhľad fotografií zo zložky O Vozárovo zlaté pero - 2017