Choď na obsah Choď na menu
 


Prednáška k 200. výročiu narodenia Ľ.Štúra

19. 7. 2015

                              „ Ľudevít a jeho odkaz“

Rimavská Sobota, 14. 7. 2015

Dom Matice slovenskej v Rimavskej Sobote v utorok 14. júla 2015 v popoludňajších hodinách privítal člena Výboru Matice slovenskej doc. PaedDr. Júliusa Lomenčíka, PhD., vysokoškolského učiteľa pôsobiaceho na Katedre slovenského jazyka a komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
Natíska sa otázka, pri akej príležitosti k nám zavítal tento vzácny hosť. Keďže rok 2015 sa nesie v znamení 200. výročia narodenia vedúcej osobnosti slovenského politického a národného hnutia, básnika, novinára historika a jazykovedca Ľudovíta Štúra, je dôležité hlbšie sa zamyslieť nad jeho odkazom pre slovenský národ. Preto docent Lomenčík prijal naše pozvanie uskutočniť prednášku o Ľudovítovi Štúrovi pre rimavskosobotských matičiarov a s entuziazmom sebe vlastným nám pútavo vyrozprával jeho životný príbeh a jeho životné peripetie, ktorým musel čeliť vo vtedajšej dobe. Jeho prednášku vhodne doplnila aj súbežná výstava o živote a diele Ľudovíta Štúra inštalovaná v Dome Matice slovenskej v Rimavskej Sobote, ktorú nám láskavo zapožičala Štátna vedecká knižnica v Košiciach do polovice augusta.
Pútavé rozprávanie a Štúrove verše v spojení s príjemným júlovým podvečerom nadobudla prednáška výnimočnú atmosféru, ktorá pokračovala v záhradnom prostredí Domu Matice slovenskej. Docent Lomenčík vypovedaným slovom o Ľudovítovi Štúrovi duševne obohatil prítomných a zároveň tak sprítomnil aj dôležitú etapu našich dejín. Touto cestou sa chceme poďakovať nášmu hosťovi za nevšedný zážitok s prísľubom jeho opakovanej návštevy v jesenných mesiacoch pri prednáškach pre žiakov a študentov rimavskosobotských škôl.
Projekt „Ľudevít a jeho odkaz“ bol realizovaný v spolupráci s predsedníčkou Miestneho odboru Matice slovenskej v Rimavskej Bani pani Máriou Krajňákovou.

Niekoľko slov o samotnom lektorovi prednášky doc. PaedDr. Júliusovi Lomenčíkovi, PhD.:
Narodil sa v roku 1961 v Lučenci, v rokoch 1975 – 79 študoval na gymnáziu v Poltári, 1979 – 84 slovenčinu na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici, a v rokoch 1991 – 92 estetiku na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. V rokoch 1984 – 85 pôsobil ako učiteľ na základných školách v Utekáči a Kokave nad Rimavicou, 1985 – 97 na Strednom odbornom učilišti farmaceutickom v Slovenskej Ľupči, v roku 1997 krátko pôsobil na evanjelickom gymnáziu, potom ako pracovník Metodického centra, v rokoch 1997 – 2001 ako vysokoškolský učiteľ na Katedre slovakistiky Filologickej fakulty, od roku 2001 na Katedre slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, t.č. na Katedre slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Orientuje sa na problematiku metodiky vyučovania slovenčiny.
Je autorom monografie Regionalizmus – prostriedok komunikácie v škole (2000), odborných publikácií Regionálne prvky vo vyučovaní slovenského jazyka a literatúry (2000), Interpretačné minimum. Z modernej slovenskej poézie (s J. Tatárom, 2002); je spoluautorom učebnice Kapitoly z literárnej vedy (1998), zostavil viacero metodických príručiek (Interpretácia literárnych textov 1 – 3, Slovenčina netradične 1 – 3), ďalej Kultúrne hodnoty regiónu v primárnej adukácii (2007), Priestor slova (Slovensko – Európa – Svet) (2009, spoluautor), Vlastenectvo a tradície vo výchove a vzdelávaní (2010, zborník z ved. konferencie).
Je plodným publicistom, články a recenzie publikoval v literárnych časopisoch a prílohách, od roku 1998 rediguje Filologickú revue, napísal heslá do Mikulovho Slovníka slovenských spisovateľov (1999).
Ako básnik patrí do okruhu tvorcov banskobystrického kruhu LITERA 2, do jeho zborníkov pravidelne prispieva básňami, ktoré zhrnul do zbierky Infarkt citu (1999). V roku 2009 sa predstavil básnickou zbierkou (Z)Rodenie. V oblasti vlastivedného bádania sa prezentoval knižkou z minulosti rodného kraja Hor’ Máľincon iďen (1998).

                                                                            Mgr. Ingrid Šulková
                                                                          DMS Rimavská Sobota

 

Náhľad fotografií zo zložky Prednáška k 200. výročiu narodenia Ľ.Štúra