Choď na obsah Choď na menu
 


Hodnotiaca schôdza MO MS Rim.Sobota

26. 4. 2013

              Hodnotiaca schôdza MO MS Rimavská Sobota

V Dome Matice slovenskej sa 17. apríla konala hodnotiaca schôdza Miestneho odboru Matice slovenskej v Rimavskej Sobote. V úvode vystúpil s ľudovými piesňami spevokol tunajšieho klubu Jednoty dôchodcov. Hosťami schôdze boli podpredseda MS Igor Kovačovič a predseda OR MS Michal Hruška. Ako uviedla predsedníčka MO MS v Rimavskej Sobote Elena Nebusová, rok 2012 vo výbore začali prípravou na 22. Matičný ples. Dom Matice slovenskej v januári navštívil poslanec NR SR Dušan Čaplovič, ktorý sa zaujímal o prácu matičiarov, školstvo a život ľudí na zmiešanom území.

„Vo februári sa študenti Gymnázia I. Kraska a matičiari stretli v Aleji dejateľov na pripomenutie si Dňa vzkriesenia slovenčiny. Aj minulý rok sme sa zapojili do fašiangového sprievodu, ktorý každoročne organizuje CVČ Relax. Ponúkli sme na občerstvenie výrobky starých mám, ktoré sponzorsky dodal p. Košin. Na podnet člena Výboru MS v Martine P. Dragijského sa v Gymnáziu I. Kraska konala prednáška o hlaholike a príchode sv. Cyrila a Metoda. Prednášajúca bola Mgr. Elena Šubjaková z Bratislavy. Prítomní sa dozvedeli, že hlaholika je prvým písmom Slovanov, ktoré dostali naši predkovia prostredníctvom Cyrila a Metoda. Tento rok si pripomenieme 1150.výročie Cyrila a Metoda,“ vyjadrila sa E. Nebusová.  Ďalej uviedla, že vlani v posledný aprílový deň sa konalo tradičné stavanie mája.  V júni organizovali exkurziu do Zvolenskej Slatiny k pomníku T. Vansovej, do Banskej Bystrice k Barbakanu na námestí, do Čerína k návšteve dreveného kostolíka na Gotickej ceste. Navštívili aj dedinku Špania Dolina.

„Pred koncom školského roku pozývame žiakov a študentov škôl, matičiarov a občanov mesta na spomienkovú akciu do Aleje dejateľov na Nám. Š. M. Daxnera. Pripomenuli sme si príchod sv. Cyrila a Metoda, 20. výročie vyhlásenia Zvrchovanosti Slovenska a založenie MS. Stretnutie s pripomenutím si významných výročí bolo aj začiatkom septembra. Tam sa hovorilo o 20. výročí prijatia Ústavy SR, o Bernolákovi a o SNP sa prítomným prihovoril predseda SZPB Pavel Brndiar,“ povedala E. Nebusová.

 

Podľa jej slov v deň podpísania Memoranda o zvrchovanosti SR-17. júla, pravidelne organizujú posedenie na dvore Domu MS. Pri tejto príležitosti sa zapaľujú aj matičné vatry. V októbri sa venovali príprave na odhalenie dvoch búst v Aleji dejateľov- Juraja Palkoviča, rodáka z Rimavskej Bane, na ktorú venoval Obvodný úrad v Rimavskej Sobote 300 eur, a Ladislava Bartolomeidesa, rodáka z Klenovca. Tohto významného aktu sa zúčastnili predstavitelia mesta, MS, ObÚ, cirkví, občania, žiaci mesta a regiónu, ako aj hostia z obcí Klenovec a Rimavská Baňa.  Dom MS v spolupráci s MO MS pripravil aj vystúpenie sólistov opery SND Jána Babjaka a Evy Šeniglovej v programe Tóny Vianoc v Rimavskej Sobote.

„K 31.12.2012 máme 218 členov, vyhlásených bolo 10 s prijatých 12 nových členov. Máme viac ľudí stredného a staršieho veku. Pri našom miestnom odbore je založený aj krúžok Mladá

matica, ktorý začal fungovať od 1. septembra 2012 na ZŠ Š. M. Daxnera. Dobrú spoluprácu v oblasti športu máme so Strednou odbornou školou obchodu a služieb, pričom sme spoluorganizátormi Športového dňa. Myslím si, že na tejto škole je skupina žiakov a učitelia, ktorí sú nám nápomocní.  Možno tam v budúcich rokoch vytvoríme nejakú skupinu mladých matičiarov. V ďalšej činnosti chceme získavať aktívnych občanov za členov MO, zapájať sa do spolupráce s inými spoločenskými organizáciami a mestom,  podporovať športové akcie pre mládež, organizovať vlastivedné vychádzky a zájazdy po stopách národovcov,“ skonštatovala E. Nebusová.

Ďalej uviedla, že  tento rok bola koncom marca v Dome MS nainštalovaná výstavka veľkonočných kraslíc, výšiviek a servítok, spojená so stretnutím s predsedom MS M. Tkáčom.

Koncom apríla sa uskutoční tradičné stavanie mája, budú organizovať aj stretnutie študentov, žiakov a občanov v Aleji dejateľov pri príležitosti 1150. výročia sv. Cyrila a Metoda, 150. výročia založenia MS, 125. výročia narodenia Š. M. Daxnera a 140 výročia úmrtia Hostinského. V rámci akcií nebude chýbať ani vatra zvrchovanosti a mikulášske posedenie s prezentáciou vianočného pečiva.

Na hodnotiacej schôdzi sa prítomní zaoberali aj hospodárením za uplynulý rok a návrhom rozpočtu na rok 2013. Zároveň bola v Dome MS nainštalovaná výstavka kníh a dokumentov k matičným výročiam. Člen Výboru MS v Martine P. Dragijský pripomenul vo svojom prejave historické fakty v súvislosti so 150. výročím vzniku MS a 1150. výročím príchodu Cyrila a Metoda. V súvislosti s týmto podrobným referátom odznela z radov prítomných pripomienka, aby zorganizovali sériu prednášok o Matici slovenskej, dôležitých výročiach i Cyrilovi a Metodovi. Tento podnet bol zaradený do plánu činnosti MO MS a prvá prednáška je plánovaná na jeseň.

 

 

Náhľad fotografií zo zložky Hodnotiaca schôdza MO MS Rim.Sobota